Drukuj

Protokół z zebrania osiedlowego - 12 września 2013 - Zabełcze

Liczba obecnych: 44

Liczba osób reprezentujących straż miejską i policję: 2

Początek zebrania: 18:35

Przewodnicząca Zarządu Osiedla przywitała zgromadzonych mieszkańców. Poinformowała o wnioskach mieszkańców, które wpłynęły w czasie ostatniego zebrania osiedlowego.

Przewodnicząca powiedziała, że Prezydent Miasta przychylił się do prośby dotyczacej wykreślenia zaprojektowanej na południe od. ul. Dożynkowej drogi - prowadzącej przez teren zbocza w kierunku potoku. Czas oczekiwania na realizację tego wniosku uzależniony jest od ilości wniosków podobnej treści wpływających do urzędu. Wniosek czeka w kolejce.

Prowadzone były rozmowy z MZD na temat prawoskrętu z ul. Tarnowskiej w ul. Myśliwską. Niestety nie ma na chwilę obecną możliwości wykonania na wysokości tego prawoskrętu chodnika, ponieważ nie ma tam zachowanego pasa drogowego, który umożliwiałby takie rozwiązanie. Złożony został wniosek o zamontowanie choćby świateł agresywnych nad przejściem dla pieszych.

Na wniosek mieszkanki ul. Leszczynowej przeprowadzona została wizja w terenie dotycząca obsuwania się góry i pochylenia słupa. Odpowiednie służby wydały decyzję, że na chwilę obecną sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu. Sporządzono protokół.

Na wnioski telefoniczne zarząd osiedla podjął interwencje dotyczące: - zatkanych studzienek kanalizacyjnych przy ul. Sosnowej. - oczyszczenia rowu melioracyjnego wzdłuż działki Mercedesa - koszenia rowów - Przewodnicząca po każdej takiej interwencji jechała z wykonawcą w teren i sprawdzała jakość wykonanych prac - wycinki akacji przy ul. Zdrojowej  - niebezpiecznego zakrętu przy ul. Zdrojowej (zgłoszono tę sprawę do odpowiednich służb).

Przewodnicząca poinformowała o innych działaniach zarządu na terenie miasta i dzielnicy: udział w akcji związanej z dniem dziecka - wspólne malowanie płyty rynku, turniej tenisa stołowego, osiedlowy Dzień Dziecka, w lipcu zorganizowanie bezpłatnego wyjazdu do Dębowca do grupy 56 osobowej w róznym wieku z różnych rejonów dzielnicy. Powiedziała o działającej stronie internetowej, która słuzy również mieszkańcom do kontaktu z zarządem. Przewodnicząca powiedziała również, że zarząd na bieżąco prowadzi współpracę z MPK i Miejskim Zarządem Dróg.

Przewodniczaca przekazała informację dotyczącą planowanej na 29 września imprezy, którą Zarząd Osiedla przygotowuje we współpracy z MOPS w Nowym Sączu w ramach programu aktywności lokalnej - projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces". Impreza odbędzie sie na terenie boisk przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Zabełczu. Początek imprezy o godz. 14:00. Przygotowano wiele atrakcji, konkursów i zabaw. Wystąpią znane i lubiane zespoły.

Przewodnicząca poruszyła również temat "STOPKI" - osoby przeprowadzającej dzieci przez ulicę Tarnowską w drodze do i ze szkoły. Dyrekcja szkoły złożyła wniosek w sierpniu o uruchomienie tej osoby od września. Jest szansa, że środki na działaność takiej osoby wygospodarowane zostaną w ramach prowadzenia prac interwencyjnych.

Przewodnicząca zakończyła na tym sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Osiedla i przekazała głos mieszkańcom zgromadzonym na zebraniu.

Mieszkaniec ul. Sosnowej zadał pytanie dlaczego nie mogą być zainstalowane na skrzyżwaniu ulic Tarnowskiej z Myśliwską - normalne światła.

Mieszkaniec ul. Dożynkowej zwrócił uwagę na konieczność wycięcia starej lipy.

Mieszkanka ul. Zdrojowej przedstawiła problem, który dotyczy numerów od 125 do Krzyża przy tej ulicy. Systematycznie zajeżdżane są grunty, kierowcy jadąc autem przesuwają się na prywatne działki uciekając przed zbyt głębokim rowem. Dodatkowo poinformowała o trwającym już kilka lat problemie związanym z zalewaniem kolejnych działek przez wody opadowe. Stwierdziła, że studzienki są zatkane i woda przepływa "potokiem" przez jej działkę i robi koryta, wyrwy i doły.

Mieszkaniec ulicy Zdrojowej powiedział, że droga została podniesiona, fosy sa pogłębiane i przepusty są zbyt nisko, jego zdaniem należałoby podnieść przepusty i sprawa zostałaby w ten sposób rozwiązana.

Radny Grzegorz Fecko zapytał Przewodniczącą Osiedla - dlaczego Rada Miasta nie została w odpowiednim czasie poinformowana o wątpliwościach dotyczących projektowanej w Zabełczu drogi na południe od ul. Dożynkowej - możnaby wówczas ograniczyć koszty związane z projektowaniem. Usłyszał od mieszkańców, że nie wiedzieli o tym planowaniu. Nie zostali odpowiednio poinformowani przez ówczesną Przewodniczącą Osiedla Panią Chowaniec.

Mieszkaniec ul. Tarnowskiej zapytał o to, dlaczego nie został wykoszony i oczyszczony rów przylegający do potoku na wysokości od piekarni do ul. Tarnowskiej.

Mieszkanka ul. Dożynkowej zgłosiłą kolejny odcinej potoka, który nie jest czyszczony - na wysokości pierwszych numerów przy ul. Dożynkowej w kierunku do ul. Myśliwskiej.

Mieszkanka ul. Zdrojowej powiedziała, że odpływ z kanalizacji burzowej puszczony jest bezpośrednio w jej działkę. Przepust jest zatkany, zamulony i trochę to ratuje tą panią. Natomiast jakis mieszkaniec ul. Zdrojowej zgłosił to radnej - przepust został przetkany i znów bez pozwolenia, bezkarnie woda zalewa działkę tej osoby. Problem trwa już 3 lata i nikt nic nie zrobił. Dyrektor MZD był na miejscu 11 września i widział problem.

Mieszkaniec ul. Zdrojowej stwierdził, ze na tej ulicy jest całkowity brak infrastruktury. Przede wszystkim chodzi o ich studnie, z których woda zasila ich domy. Problem jego zdaniem dotyczy odcinka długości ok.. 1 km. Mieszkaniec ten zgłosił kolejny problem związany z ulicą Zdrojową - brak ramp zabezpieczających kierowców przed wpadnięciem w bardzo głębokie fosy.

Mieszkaniec ul. Zdrojowej powiedział, że problem spustów dotyczy sporego kawałka tej ulicy. Podał nazwiska kolejnych właścicieli działek /do wiadomości Zarządu - ochrona danych osobowych/. Korytka należy zabezpieczyć aż do ulicy Barskiej a rozwiązanie powinno być kompleksowe i nie dotyczyć tylko jakiegos odcinka, ponieważ woda ogarnięta na jednym kawałku zalewac będzie innych mieszkańców w działkach położonych niżej.

Mieszkanka ul. Zdrojowej powiedziała, że problem od 3 lat znany jest Radnej Pani Chowaniec, znany jest Radnemu Panu Fecko ale nic w związku z tym nie zrobiono.

Radny Grzegorz Fecko powiedział, że był na wizji z pracownikiem miejskim. Stwierdzili, że murki ograniczają w znaczący sposób prawidłowe rozlewanie się wody.

Mieszkańcy jednej z posesji przy ul. Zdrojowej wyrazili zgodę na zbudowanie korytek ale pod warunkiem rzetelnego wykonania robót i prawidłowego odprowadzenia wody.

Mieszkaniec ul. Dożynkowej zgłosił problem dotyczący mostka przy tej ulicy.

Mieszkaniec ul. Dożynkowej zgłosił problem dotyczący zbyt dużych prędkości rozwijanych przez kierowców na ul. Dożynkowej.

Mieszkanka ul. Cisowej zgłosiła po raz kolejny problem stojącej wody na jej działce, problem pojawił się w chili wykonania remontu ul. Zabełeckiej. Woda z ul. Zabełeckiej wpływa wprost w ulicę Cisową. Mieszkanka chciała przypomnieć, że to nie jest jej droga prywatna ale obie drogi są drogami miejskimi.

Mieszkanka ulicy Dożynkowej powiedziała, że zaczyna się czas kiedy ludzie palą czym popadnie śmieciami i plastikiem. Poprosiła o interwencję w tej sprawie.

Obecny na spotkaniu Strażnik Miejski poprosił, aby takie zgłoszenia kierować pezpośrednio pod numer alarmowy 986 Straży Miejskiej. Pod tym numerem przyjmowane są również zgłoszenia anonimowe.

Mieszkaniec ul. Tarnowskiej zgłosił, że ul. Tarnowska nie może być tak odśnieżana jak dotychczas. Duży traktor nie może odśniezać chodników. Powinno dołożyć się wiecej starania w prawidłowe utrzymanie zimowe. Należałoby pamiętać o odśnieżeniu "starej drogi" na szczycie Góry Zabełeckiej.

Na tym zakończono protokół i zebranie o godz. 20:15.